Regulamin

REGULAMIN Programu „Od uprawy do potrawy” Edycja 2017/2018

I. SŁOWNIK POJĘĆ STOSOWANYCH W REGULAMINIE

Regulamin – dokument sporządzony przez Organizatora, regulujący zasady Programu, publikowany na Stronie internetowej Programu.

Program – projekt realizowany przez Organizatora zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie pod nazwą „Od uprawy do potrawy”, skierowany do uczniów Szkół podstawowych, opierający się na materiałach edukacyjnych, Klubach Niemarnowania Żywności oraz Konkursie.

Partnerzy merytoryczni – Polska Federacja Banków Żywności, Funiversity oraz Fundacja Szkoła na Widelcu, wspierające Organizatora wiedzą ekspercką z zakresu tematyki Programu.

Organizator Programu – spółka zajmująca się organizacją Programu, działająca na zlecenie i na rzecz Tesco (Polska) Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, odpowiedzialna także za prowadzenie Sekretariatu Programu. Organizatorem Programu jest Garden of Words Pawlikowska-Poleszak i Nieściuszko-Bujnicka Spółka jawna z siedzibą w Warszawie, 02-956 Warszawa, ul. Gubinowska 37, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000291030, posługująca się nr REGON 141170030 oraz NIP: 951 22 33 775. Fundator – spółka Tesco (Polska) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, przy ul. Kapelanka nr 56, 30-347 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego za nr KRS: 0000016108, posiadająca NIP: 5261037737, o kapitale zakładowym w wysokości: 3 503 718 000,00 zł, finansująca i wydająca nagrody do zdobycia w Programie, zgodnie z Regulaminem.

Sekretariat Programu – biuro uruchomione przez Organizatora na potrzeby organizacji Programu, prowadzone pod adresem ul. Zawojska 36, 02-927 Warszawa, osoba kontaktowa: p. Julia Gromaszek tel. 508 416 995 adres e-mailowy: kontakt@oduprawydopotrawy.pl

Szkoła – placówka publiczna lub niepubliczna, znajdująca się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zajmująca się kształceniem dzieci i młodzieży na poziomie podstawowym. Na potrzeby Programu pod pojęciem Szkoły należy rozumieć również placówki oświatowo-wychowawcze oraz specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze stanowiące część systemu oświaty w rozumieniu ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn.zm.).

Klub Niemarnowania Żywności – grupa od 3 do maksymalnie 30 uczniów danej Szkoły wraz z Opiekunem która została zgłoszona przez Opiekuna Klubu do udziału w Programie.

Opiekun – Dyrektor Szkoły lub pedagog/nauczyciel, dokonujący zgłoszenia do Programu, sprawujący z upoważnienia Szkoły opiekę nad zespołem, Klubem Niemarnowania Żywności, uczestniczący wraz z uczniami w Ekspedycji i odpowiedzialny za Zespół, przewodzący działalności Klubu, odpowiedzialny za Klub i upoważniony do zgłoszenia Szkoły do Programu zgodnie z Regulaminem.

Ekspedycja – wycieczka edukacyjna Zespołu wraz z Opiekunem, odbywająca się na terenie określonych sklepów Tesco. Ekspedycja przeprowadzana jest przez dedykowanego pracownika Tesco.

Konkurs - jednoetapowe postępowanie prowadzone przez Organizatora w ramach Programu i w celach edukacyjnych, zawierające element rywalizacji, skierowane do Klubów Niemarnowania Żywności w którym wybrani zostaną laureaci oraz przyznane nagrody Szkołom, na rzecz których działali laureaci, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.

Jury – komisja składająca się z przedstawiciela Fundatora oraz przedstawicieli partnerów programu, wyłaniająca laureatów Konkursu oraz Szkolny Klub Niemarnowania uhonorowany Nagrodą Specjalną.

Użytkownik Strony – osoba fizyczna - Opiekun, która zarejestruje swoje konto na www.oduprawydopotrawy.pl, zgodnie z niniejszym Regulaminem.

Strona Internetowa Programu – strona internetowa znajdująca się pod adresem www.oduprawydopotrawy.pl dedykowana Programowi „Od uprawy do potrawy” (rok szkolny 2017/18), na której zamieszczony jest m.in. niniejszy Regulamin, formularz kontaktowy stworzony do dokonywania zgłoszeń do Programu, oraz materiały edukacyjne do pobrania.

Moderator Strony internetowej Programu – osoba wyznaczona przez Organizatora Programu posiadająca dostęp do narzędzi technicznych dających możliwość kontroli treści znajdującej się na Stronie Internetowej Programu oraz możliwość zarządzania stroną Internetową Programu, kontami Użytkowników Strony na poziomie wyższym niż Użytkownicy Strony.

II. ZASADY OGÓLNE PROGRAMU

 1. Program rozpoczyna się dnia 01.09.2017 r., a kończy dnia 30.06.2018 r.

 2. Celem Programu jest edukacja i propagowanie wiedzy o pochodzeniu, składzie i jakości produktów spożywczych, zdrowym żywieniu, zasadach niemarnowania żywności, promowanie wśród uczniów pozytywnych postaw w zakresie zdrowego stylu życia i żywienia oraz inspirowanie szkół do zaangażowania się w propagowanie idei niemarnowania żywności w swojej szkole, a także rozwijanie talentów, umiejętności i wyobraźni młodzieży szkolnej oraz promocja marki „Tesco”.

 3. Realizacja Programu polega na:

  1) organizowaniu Ekspedycji, w których biorą udział Zespoły, na terenie określonych sklepów „Tesco” w Polsce oraz

  2) zainspirowaniu uczniów Szkół do podejmowania działań zmierzających do promowania postawy niemarnowania żywności w swojej Szkole, w szczególności poprzez zakładanie szkolnych Klubów Niemarnowania Żywności i aktywne działanie w tych Klubach;

  3) zapewnieniu dostępu do materiałów merytorycznych dla Szkół, z możliwością ich pobrania, w celu przeprowadzenia z uczniami Szkół zajęć o tematyce, której dotyczy Program, a także zawierających przykładowe pomysły do zrealizowania przez działający w Szkole Klub;

  4) możliwości udziału Szkół w Konkursie edukacyjnym, organizowanym w ramach Programu.

 4. W każdej Szkole może powstać dowolna liczba Klubów Niemarnowania Żywności, z ograniczeniem, że jeden opiekun może zgłosić tylko jeden klub.
 5. Jeden Opiekun może zgłosić dowolną liczbę zespołów na ekspedycję, między każdym pojedynczym zgłoszeniem musi być odstęp 7 dni.
 6. Przed dołączeniem do Programu Szkoła oraz Opiekun mają możliwość zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu oraz zaakceptowania jego treści. Dołączenie do Programu jest zależne od zaakceptowania treści niniejszego Regulaminu. Uczestnictwo w Programie jest całkowicie dobrowolne.
 7. Opiekun jest również osobą upoważnioną do kontaktu z Organizatorem Programu.

III. OGÓLNE ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE

 1. Warunkiem udziału Szkoły w Programie jest zgłoszenie się do Programu Szkoły przez Opiekuna za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.oduprawydopotrawy.pl.

 2. Do Programu można zgłaszać się w terminie od 1.09.2017 do 30.06.2017

 3. Zgłoszenia dokonane z uchybieniem terminu o którym mowa w ust. 2 powyżej lub w innym trybie niż określony w ust. 1 powyżej, nie wywołują skutku.

 4. W celu dokonania akceptacji Regulaminu, o której mowa w rozdz. II ust. 7 powyżej, Opiekun przesyłający zgłoszenie za pomocą formularza zgłoszeniowego, zobowiązany jest zaznaczyć odpowiedni check box, akceptacji Regulaminu, a Opiekun dokonujący zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej, zobowiązany jest zawrzeć w zgłoszeniu następujące oświadczenie: „Działając w imieniu Szkoły (tu nazwa Szkoły i miejscowość w której się znajduje) oraz w imieniu własnym, oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem Programu „Od uprawy do potrawy” Edycja 2017/2018, Polityką Prywatności Programu oraz Regulaminem Świadczenia usług drogą elektroniczną, dostępnych na stronie internetowej: www.oduprawydopotrawy.pl, akceptuję ich treść oraz zobowiązuję się do nich stosować”. W przypadku przesłania zgłoszenia niezawierającego akceptacji warunków Programu, Moderator skontaktuje się z Opiekunem, w celu usunięcia braku zgłoszenia.

 5. Zgłaszając Szkołę do Programu, Opiekun jest zobowiązany podać m.in.: dokładną nazwę zgłaszanej Szkoły oraz jej adres, adres e-mail do kontaktu, przedmiot nauczania, numer telefonu oraz: 1) W przypadku zgłoszeń na Ekspedycję: liczbę uczniów, lokalizację sklepu, gdzie chce uczestniczyć w wycieczce, preferowany miesiąc wycieczki. 2) W przypadku Klubów Niemarnowania: nazwę Klubu Niemarnowania Żywności który zgłasza, wymyśloną przez jego członków, opis Klubu oraz opcjonalnie grafikę.

IV. PRZEBIEG EKSPEDYCJI

 1. Ekspedycje odbywają się w 65 lokalizacjach (sklepach Tesco), zgodnie z rozpiską umieszczoną na Stronie Internetowej Programu, w miejscu i w terminach ustalonych wspólnie przez Opiekuna i Organizatora.

 2. Ekspedycje odbywają się w czasie od 1 października 2017 r. do 23 czerwca 2018 r., z ograniczoną dostępnością w grudniu.

 3. Na jedną Ekspedycję może przyjść maksymalnie 30 uczniów.
 4. Bezpośrednio po każdej Ekspedycji Zespół otrzyma:

  1) boks edukacyjny dla swojej Szkoły, w skład którego będzie wchodzić 10 scenariuszy lekcji oraz zestawy do przygotowania eksperymentów z Zespołem, o wartości 98 zł;

  2) książeczki edukacyjne dla wszystkich uczniów biorących udział w Ekspedycji, o wartości 5 zł;

 5. Z tytułu przekazania Szkołom boksów edukacyjnych, o których mowa w rozdz. IV ust. 4 pkt 1 powyżej, Szkoły podlegają opodatkowaniu lub są zwolnione od podatku zgodnie zobowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

V. DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW NIEMARNOWANIA ŻYWNOŚCI

 1. Drugą podstawą realizacji Programu Edycji 2017/2018 jest działanie Klubów Niemarnowania Żywności.

 2. Celem działania Klubu będzie prowadzenie w swojej Szkole działań, które będą propagowały ideę niemarnowania żywności. W szczególności Klub, wraz ze swoim Opiekunem powinien zorganizować w budynku Szkoły miejsce, w którym dzieci będą mogły wymieniać się jedzeniem przyniesionym do Szkoły, a którego nie chcą zjeść – będą mogły pozostawić swój posiłek, a w zamian za to wziąć inny, pozostawiony przez innego ucznia.

 3. Szczegółowe zasady prowadzenia miejsca wymiany żywności zależą od Opiekuna Klubu, z tym zastrzeżeniem, że wymianie nie powinna podlegać żywność niezdrowa.

 4. Za założenie oraz działalność Klubu Niemarnowania Żywności, Szkoła, Opiekun Klubu oraz pozostali członkowie Klubu zostaną uhonorowani certyfikatami „Szkoły Smart”, zaopatrzonymi w logo Banków Żywności. Opiekun otrzyma certyfikat imienny oraz wzory certyfikatów do wypełnienia imieniem i nazwiskiem dla pozostałych uczestników Klubu. Certyfikaty zostaną przesłane drogą mailową na adres podany przy zgłoszeniu Szkoły do Programu. Opiekun jest zobowiązany do wydrukowania, wypisania certyfikatów dla uczestników Klubu i wręczenia tych certyfikatów uczniom.

 5. Organizator zachęca Kluby Niemarnowania Żywności do podejmowania działań na rzecz propagowania idei niemarnowania żywności, w tym poprzez organizację różnego rodzaju przedsięwzięć i akcji o charakterze informacyjnym i edukacyjnym. W tym celu, Organizator na Stronie internetowej Programu zamieścił materiały edukacyjne, do pobrania przez Opiekuna, po zalogowaniu na Stronie Internetowej Programu, które mogą stanowić wsparcie i inspiracje w podejmowanych działaniach.

 6. Opiekun Klubu Niemarnowania Żywności może stworzyć relacje z realizacji działań, o których mowa w ust. 5 powyżej, obejmujące opisy podjętych działań, ich celu, zakresu zaangażowanych podmiotów, adresatów działań oraz ewentualnych rezultatów oraz fotorelację z tych działań (nie więcej niż 10 zdjęć w ramach jednej fotorelacji), zwane dalej „Relacją” lub „Relacjami” oraz przesłać ją za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej programu w zakładce „Kluby Niemarnowania”.Z jednego działania może powstać maksymalnie jedna Relacja.

 7. Relacje przesłane w okresie od dnia 1 października 2017 r. do dnia 28 lutego 2018 r. do godz. 12:00 wezmą udział w rywalizacji o Nagrodę Specjalną.

 8. Jury nie później niż do dnia 14 marca 2018 r. oceni całokształt działań podejmowanych przez Kluby Niemarnowania żywności na podstawie przesłanych Relacji i przyzna Nagrodę Specjalną Szkole, z której Klub zdaniem Jury najlepiej zrealizował cel Programu.

 9. Jury podejmując decyzję o przyznaniu Nagrody Specjalnej będzie brało pod uwagę takie kryteria jak: zakres wpływu działań na środowisko lokalne, ewentualne dotarcie do mediów, pomysłowość, zaangażowanie społeczności lokalnej, zaangażowanie Szkoły.

 10. Informacja o Szkole, której Jury przyznało Nagrodę Specjalną oraz Klubie, który ją dla Szkoły zdobył, zostanie opublikowana na Stronie internetowej Programu, nie później niż do dnia 19 marca 2018 r.

VI. KONKURS

 1. Opiekunowie, zgłoszeni do Programu mogą zgłaszać prowadzony przez siebie Klub Niemarnowania Żywności do udziału w Konkursie, w okresie od 01 października 2017 r. od godziny 12.00 do 28 lutego 2018 r., do godziny 12:00.

 2. Uczestniczące w Konkursie Kluby Niemarnowania Żywności rywalizują o zdobycie nagrody na rzecz swojej Szkoły.

 3. W celu zgłoszenia Klubu do udziału w Konkursie, Opiekun powinien najpierw zgłosić Szkołę wraz z Klubem do udziału w Programie, zgodnie z zasadami wskazanymi w niniejszym Regulaminie, a następnie zgłosić się do udziału w Konkursie, w sposób określony poniżej.

 4. Zadaniem konkursowym jest stworzenie przez Klub Niemarnowania Żywności plakatu promującego działalność Klubu, pokazującego jak Klub promuje w swojej okolicy lub środowisku ideę niemarnowania żywności. Plakat może zostać wykonany dowolną techniką.

 5. Opiekun Klubu przygotowuje następnie dokumentację fotograficzną plakatu, obejmującą nie więcej niż 3 zdjęcia, wykonane tak, aby treść plakatu i jego zawarta na nim grafika były wyraźnie widoczne, zwaną dalej „Pracą Konkursową”.

 6. Opiekun Klubu zgłasza Pracę Konkursową do Konkursu poprzez jej przesłanie w terminie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres Sekretariatu Programu kontakt@oduprawydopotrawy, z informacjami dotyczącymi Szkoły (nazwa i miejscowość oraz adres e-mail i nr telefonu Szkoły) oraz nazwy szkolnego Klubu Niemarnowania Żywności.

 7. Jeden Opiekun Klubu Niemarnowania Żywności może zgłosić jedną Pracę Konkursową.

 8. Jury wyłania 8 (słownie: osiem) najlepszych Prac Konkursowych, przyznając Klubom Niemarnowania Żywności: jedno - I miejsce, dwa - II miejsca oraz pięć - III miejsc, nie później niż do dnia 14 marca 2018 r., biorąc pod uwagę następujące kryteria: pomysłowość plakatu, walory edukacyjne oraz estetyczne plakatu.

 9. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone poprzez ich publikację na Stronie internetowej Programu, nie później niż do dnia 19 marca 2018 r.
 10. Zwycięskie Kluby Niemarnowania Żywności wygrywają Nagrody Konkursowe dla swoich Szkół, o których mowa w Rozdz. VI poniżej. W Konkursie nie są przyznawane nagrody indywidualne.

VI. NAGRODY KONKURSOWE I NAGRODA SPECJALNA

 1. Kluby Niemarnowania Żywności, których Prace Konkursowe zostały wyłonione przez Jury jako zwycięskie, zdobywają dla swoich Szkół następujące nagrody:

  1) za zajęcie I miejsca – bon Tesco o wartości nominalnej 3000 zł., ważny nie krócej niż do dnia 30 czerwca 2019 roku; oraz zestaw do założenia własnego ogródka o wartości 400 zł;

  2) za zajęcie II miejsca – bony Tesco o wartości nominalnej 2000 zł., ważny nie krócej niż do dnia 30 czerwca 2019 roku; oraz zestaw do założenia własnego ogródka o wartości 400 zł;

  3) za zajęcie III miejsca – bony Tesco o wartości nominalnej 1000 zł., ważny nie krócej niż do dnia 30 czerwca 2019 roku; oraz zestaw do założenia własnego ogródka o wartości 400 zł;

 2. Bony Tesco mogą być wykorzystane na zakupy wszystkich produktów dostępnych w sklepach Tesco na terenie Polski poza wyrobami tytoniowymi oraz alkoholowymi oraz powinny być wykorzystane na potrzeby uczniów Szkoły.

 3. Członkowie Klubu Niemarnowania Żywności, przez którego działalność Szkoła została nagrodzona Nagrodą Specjalną mają możliwość wzięcia udziału wraz ze swoim Opiekunem w warsztatach kulinarnych realizowanych przez Fundację Szkoła na Widelcu (Nagroda Specjalna). W warsztatach mogą wziąć udział jedynie członkowie Klubu.

 4. Nagrody nie podlegają wymianie na inne nagrody, jak również na jej równowartość pieniężną.

 5. Każdy Klub może zdobyć maksymalnie jedną Nagrodę konkursową dla swojej Szkoły, z tym że jeden Klub Niemarnowania Żywności może zdobyć zarówno Nagrodę konkursową, jak i Nagrodę Specjalną.

 6. Nagrody konkursowe zostaną wysłane na adresy korespondencyjne wskazane w Formularzu zgłoszeniowym do Programu, przesyłką pocztową lub kurierską, w terminie do dnia 16 kwietnia 2018 r. do godz. 23:59, nie wcześniej jednak niż przed otrzymaniem prawidłowych danych do wysyłki.

 7. Nagroda Specjalna – przeprowadzenie warsztatów zostanie zrealizowana na terenie Szkoły, w terminie ustalonym wcześniej ze Szkołą w trybie roboczym, nie później jednak niż do dnia 30 czerwca 2018 r.

 8. Z tytułu przekazania Szkołom Nagród, Szkoły podlegają opodatkowaniu lub są zwolnione od podatku zgodnie zobowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

VII. PRAWA AUTORSKIE I WIZERUNEK

 1. Przesyłając Relację lub Pracę Konkursową, Opiekun działając w imieniu własnym oraz w imieniu Szkoły na podstawie wyraźnego upoważnienia osoby/osób uprawnionych do jej reprezentowania oświadcza, że:

  1) jest jedynym autorem Relacji i/lub Pracy Konkursowej oraz, że pełnia majątkowych praw autorskich do Relacji i/lub Pracy Konkursowej przysługuje Szkole, w której działa Klub Niemarnowania Żywności; 2) działając w imieniu Szkoły, przenosi na Organizatora oraz Fundatora Nagród własność egzemplarza/y utworu/utworów oraz udziela Organizatorowi oraz Fundatorowi licencji niewyłącznej do korzystania z Relacji i/lub Pracy Konkursowej, nieodpłatnie, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszelkich znanych w chwili zgłoszenia Relacji i/lub Pracy Konkursowej polach eksploatacji, a w szczególności:

  a) utrwalanie dowolną techniką;

  b) zwielokrotnianie egzemplarzy jakąkolwiek znaną w chwili zgłoszenia Relacji i/lub Pracy Konkursowej techniką, a w szczególności techniką drukarska, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową i poprzez wprowadzanie do pamięci komputera;

  c) publiczne udostępnianie Relacji i/lub Pracy Konkursowej w całości lub w części w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do Relacji i/lub Pracy Konkursowej lub ich części w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, poprzez ich wprowadzenie do sieci Internet i publikację na Stronie Internetowej Programu;

  3) upoważnia Organizatora oraz Fundatora do wykonywania w jego imieniu osobistych praw autorskich do Relacji i/lub Pracy Konkursowej, w tym w szczególności do oznaczania Relacji i/lub Pracy Konkursowej wedle wyboru Organizatora lub Fundatora – bądź imieniem, nazwiskiem lub pseudonimem Opiekuna, bądź do jego przedstawiania w sposób anonimowy. 4) dostarczona Relacja i Praca Konkursowa nie naruszają żadnych praw osób trzecich, a w szczególności praw autorskich i praw pokrewnych, praw własności przemysłowej, dóbr osobistych, w tym wizerunku i innych dóbr prawnie chronionych osób trzecich; 5) Szkoła ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu zgłoszenia Relacji i/lub Pracy Konkursowej do Programu, a w przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z jakimikolwiek roszczeniami wobec Organizatora lub Fundatora, Szkoła zobowiązuje się zwolnić Organizatora lub Fundatora z obowiązku świadczenia, a w przypadku wszczęcia postępowania przeciwko Organizatorowi lub Fundatorowi, wstąpić do tego postępowania zamiast lub obok tego Organizatora lub Fundatora; 6) w przypadku gdy Relacja i/lub Praca Konkursowa zawiera wizerunek osoby fizycznej, Opiekun Klubu posiada zgodę osób uprawnionych (w szczególności opiekunów prawnych dzieci), na ich rozpowszechnianie przez Organizatora oraz Fundatora poprzez zgłoszenie Relacji i/lub Pracy Konkursowej do Programu oraz publikację na Stronie Internetowej Programu, w formie pisemnej i działając w imieniu własnym i z upoważnienia tych osób udziela zgody na rozpowszechnianie tych wizerunków, nieodpłatnie i bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, w celu dotyczącym promocji Programu oraz zaprezentowania Relacji i/lub Pracy Konkursowej biorących udział w Programie, a także w celu ogłoszenia wyników rywalizacji o Nagrodę specjalną i/lub wyników Konkursu.

 2. Udzielenie licencji oraz upoważnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 6 powyżej nastąpi w momencie przesłania odpowiednio Relacji i/lub Pracy Konkursowej. Licencja oraz zgoda udzielane są nieodpłatnie, co jednak nie wyłącza prawa Szkoły do przyznania i odbioru Nagrody specjalnej dla zwycięskiego Klubu i/lub Nagrody konkursowej na zasadach określonych w części V niniejszego Regulaminu. Organizator ani Fundator nie są zobowiązani do rozpowszechniania Relacji i/lub Pracy Konkursowej.

 3. W przypadku, gdy Organizator lub Fundator wyrazi wolę uzyskania pełni majątkowych praw autorskich do utworów, wówczas zwróci się do Szkoły z propozycją zawarcia odpowiednich umów nieodpłatnego przeniesienia majątkowych praw autorskich, w formie pisemnej.

VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

Organizator ponosi odpowiedzialność za organizację i prawidłowy przebieg Programu, w tym Konkursu.

VIII. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych osób fizycznych w Programie jest Tesco (Polska) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, 30-347, ul. Kapelanka 56, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000016108. Dane osobowe w/w osób podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz.926 z późn. zm.) oraz zbierane są i przetwarzane jedynie na potrzeby przeprowadzenia Programu. Osobom, których dane są zbierane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu przeprowadzenia Programu.

 2. Szczegółowe zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych zostały określone w Polityce Prywatności Programu, zamieszczonej na Stronie internetowej Programu.

IX. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. W celu realizacji Programu Fundator świadczy na rzecz Użytkowników Strony - Opiekunów zgłaszających się do Programu za pośrednictwem poczty elektronicznej usługi drogą elektroniczną.
 2. Zasady świadczenia usług drogą elektroniczną, w zakresie przeprowadzenia Programu określa „Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną - Od uprawy do potrawy”, znajdujący się na stronie www.oduprawydopotrawy.pl.

X. NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ PRZEPROWADZENIA PROGRAMU

 1. Organizator, w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu Programu, powołuje Komisję składającą się z trzech osób powołanych przez Organizatora.

 2. Komisja rozpatruje także reklamacje związane z przebiegiem Programu, w tym Konkursu.

 3. Reklamacje dotyczące przebiegu Programu należy zgłaszać w czasie trwania Programu oraz w terminie 30 dni od daty jego zakończenia.

 4. W celu zapewnienia sprawniejszego i szybszego rozpoznawania reklamacji, składający reklamację jest proszony o zgłaszanie reklamacji w formie pisemnej na adres Sekretariatu Programu lub mailem na adres e-mail Sekretariatu Programu. W reklamacji prosimy podać Państwa żądania w związku ze złożeniem reklamacji oraz adres, na jaki mamy wysłać odpowiedź.

 5. Komisja poinformuje składającego reklamację o wyniku rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji.

 6. Niezależnie od powyższego, Uczestnik może dochodzić roszczeń przed sądem powszechnym.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu z ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny uznać należy zmianę firmy, formy prawnej lub siedziby Organizatora, a ponadto zmiany techniczne, związane z prawidłowym funkcjonowaniem strony www.oduprawydopotrawy.pl, konieczność dostosowania Regulaminu ze względu na zmianę lub wejście w życie nowych bezwzględnie obowiązujących przepisów oraz wprowadzenie środków bezpieczeństwa, bezwzględnie koniecznych w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób małoletnich, a także w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu Programu. O każdej zmianie Organizator powiadamiać będzie niezwłocznie na Stronie internetowej Programu. Uczestnikom przysługuje z tego tytułu nieograniczone w czasie prawo rezygnacji z uczestnictwa w Programie, przez co Szkoły nie tracą jednak zdobytych Nagród.

 2. Administrator informuje Szkoły o zmianach Regulaminu o których mowa w ust. 1 powyżej, najpóźniej na 2 tygodnie przed jego zmianą, poprzez publikację na Stronie internetowej Programu Serwisu wyraźnej informacji o zmianie, a także poprzez doręczenie zgłoszonym do Programu Szkołom informacji o zmianie, przynajmniej na 2 tygodnie przed zmianą, za pośrednictwem poczty elektronicznej, w taki sposób, że Szkoły działające przez Opiekunów mają możliwość pobrania dokumentu informującego o zmianach, jego zapisania i odtwarzania w dowolnej chwili. Zmiany Regulaminu są wiążące dla Szkół, jeśli nie wypowiedziały udziału w Programie w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia im zmian Regulaminu, poprzez przesłanie informacji o wypowiedzeniu drogą elektroniczną na adres Sekretariatu Programu.

 3. We wszystkich kwestiach zarówno uregulowanych, jak i nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.